Jaya, Prakash, Laurie, Rajan (Zak & Zora) – San Jose, California