Bryant, Brit, & Tatum (GA). Blaine & Erich (NY). Roxane & Jim (NC).